11eg Gwasanaeth Sul Adferiad Cymru – Wales’ 11th Recovery Sunday Service

RECOVERY SUNDAY WORSHIP SERVICE 2022 GWASANAETH SUL ADFERIAD 2022Bydd dydd Sul 30ain o Hydref, 2022, yn garreg filltir arall yn hanes y frwydr yn erbyn dibyniaeth ar alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill yng Nghymru.

Dyma unfed Sul ar ddeg Adferiad Cymru. Ar y Sul hwn, gwahoddwn Gristnogion Cymru i uno mewn gweddi dros y rhai sy’n gaeth, yn ddibynnol; gan ofyn i Dduw ein helpu ni i’w helpu nhw.

Yn ein gwasanaeth eleni, felly, sydd wedi ei lunio gan Siôn Aled o Cynnal, byddwn yn myfyrio ar feithrin y tangnefedd gwyrthiol hwnnw yn ein bywydau ni ein hunain ac am dywys eraill i brofi’r un iachâd.

Bydd y gwasanaeth, sydd wedi ei atodi, ar gael hefyd i’w lawr lwytho ar ein gwefan: www.cynnal.wales [1].

Sunday, 30th October 2022, will be another milestone in the history of the battle against addiction to alcohol, drugs and other harmful behaviours in Wales.

This is Wales’ eleventh Recovery Sunday. On this Sunday, we invite Christians to unite in prayer for those who are dependent and trapped in addiction, asking God to help us to help them.

In our service this year, which has been composed by Siôn Aled of Cynnal, we will reflect on cultivating that miraculous inner peace in our own lives and on how we can lead others to experience the same healing.

The service, which is attached, will also be available for download from our website: www.cynnal.wales [1].

GWASANAETH SUL ADFERIAD 2022

RECOVERY SUNDAY WORSHIP SERVICE 2022